Všeobecné podmienky spracúvania osobných údajov

52. ročníka „Behu 17.novembra“

1. Organizátormi podujatia sú: Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity, Univerzitná 8215/1, 010 26
Žilina, ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline (AC UNIZA) Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina a Slovenská
asociácia univerzitného športu, Trnavská cesta 37, 83104 Bratislava (spoloční prevádzkovatelia, ďalej
len „UNIZA“).
2. Účastník berie na vedomie, že UNIZA bude spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom
v prihláške: meno a priezvisko, dátum jeho narodenia, základná škola/stredná škola
/univerzita/športový klub, e-mail, telefón, podpis, zoznam pretekárov, štartová listina, zverejnené
výsledky súťaže a tiež spracovanie videozáznamov a fotografií pre médiá, propagáciu a archív.
3. Účelom spracúvania osobných údajov je registrácia, účasť a vyhodnotenie výsledkov 52. ročníka „Behu
17.novembra“.
4. V prípade neposkytnutia osobných údajov UNIZA nebude možné danú osobu prihlásiť na 52. ročník
„Behu 17.novembra“.
5. Prihlásený účastník berie na vedomie, že právnym základom spracúvania poskytnutých osobných
údajov je jeho súhlas ako dotknutej osoby vyjadrený podaním prihlášky na 52. ročník „Behu
17.novembra“.
6. Pokiaľ sa na 52. ročník „Behu 17.novembra“ chce prihlásiť účastník mladší ako 18 rokov, musí daný
účastník resp. vysielajúca organizácia disponovať súhlasom so spracúvaním osobných údajov tejto
osoby od zákonných zástupcov, určený pre účasť a spracúvanie osobných údajov na tejto súťaži podľa
bodu 2, čo potvrdí vyplnením zaškrtávacieho poľa, ktorý je uvedený pod týmito podmienkami.
7. Kontakt na zodpovednú osobu stanovenú UNIZA pre oblasť ochrany osobných údajov je e-mail:
zodpovedna.osoba@uniza.sk.
8. Poskytnuté osobné údaje budú uschovávané po nevyhnutnú dobu potrebnú pre účel ich poskytnutia a
splnenie povinností UNIZA týkajúcich sa archivácie stanovených právnymi predpismi.
9. UNIZA informuje účastníkov o nasledovných právach vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „nariadenie“ a „zákon“):
a) právo požadovať od UNIZA prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia o tom, že sa
jej osobné údaje spracúvajú a súvisiace informácie,
b) právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
c) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz
osobných údajov („právo na zabudnutie“),
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce
obmedzenie spracúvania osobných údajov,
e) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých UNIZA, ak sú splnené zákonné predpoklady
umožňujúce prenosnosť osobných údajov,
f) právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov,
g) právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť či
došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu
platnej legislatívy,
10. UNIZA potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného
individuálneho rozhodovania a profilovania.

beh 17nov_2018_propozície

Podmienky Spracuvania OU (1)

<script type="text/javascript"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!--<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var RRReg_eventid=110016;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var RRReg_key="5JMfuQHTM2YA";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var RRReg_PreferredRegistration="single";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var RRReg_PreferredContest=0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var RRReg_server="https://events2.raceresult.com";<!-- [et_pb_line_break_holder] -->--><!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type="text/javascript" src="https://events2.raceresult.com/registration/init.js?lang=en"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><style><!-- [et_pb_line_break_holder] --> /* Add custom CSS here or elsewhere to change the design */<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style>